نکتار میوه جاتنکتار میوه جات

طرز تهیه نکتار میوه جات و خواص آن


نکتار مفید برای روماتیسم
————————–
نوع ترکیب :سیب +پرتقال

سیب +انگور +آب لیمو ترش تازه

سیب +کیوی

سیب +گریپ فروت

سیب +گلابی

سیب +انار

سیب +آب لیمو ترش تازه

سیب +توت فرنگی

سیب +زنجبیل

سیب+موز

سیب +آناناس +توت فرنگی

آناناس +سیب +گریپ فروت +آب لیموترش تازه

طرز تهیه :”نکتار سیب وپرتقال ” سیب را۴قسمت کرده هسته ان را در اورید وسروته ان را جدا بعد انرا خرد ودر مخلوط کن بریزد.سپس پرتقال را پوست کرده دانه های آنرا جدا کنید با ۱لیوان آب و ۱قاشق عسل وچندتکه یخ داخل مخلوط کن بریزیدوهمه را با هم مخلوط کنید .

توجه :در فصلهای مختلف می توانید از میوه همان فصل استفاده کنید.

نکتار مفید برای سیاتیک وکبد
——————————-
هر میوه زیر را جدا استفاده کنید

انار ،زرشک ، آلوبخارا ، مقداری عسل ، چند تکه یخ

طرزتهیه “نکتار انار “:۲عددانار دانه شده +۱لیوان آب +۱قاشق عسل +چند تکه یخ را در مخلوط کن ریخته باهم مخلوط کرده ومیل کنید .

طرز تهیه “نکتار آلوبخارا “:۱۰۰گرم آلوبخارای هسته جداشده را با ۱ونیم لیوان اب خیس کرده در مخلوط کن ریخته با ۱قاشق عسل وچند تکه یخ مخلوط کنید ومیل کنید.که این نوشیدنی برای سیاتیک ویبوست مفید است .

طرزتهیه نکتار زرشک :۲۵۰گرم زرشک اب گیری را پاک کرده یک باربا آب سرد بشویید وهمراه با ۲لیتر اب گرم در یک ظرف لعابی خیس کرده بعد از ۱ساعت دستکش بپوشید زرشک ها را مالش دهید تا هسته انها جدا شودودوباره ۲۴ساعت صبر کنید سپس انها راصاف کنید و استفاده کنید.

نکتار مفید برای سرگیجه
————————
نوع ترکیب :سیب وزنجبیل را ترکیب کنید.

طرزتهیه :سیب را چهارقسمت کرده ودانه های ان را خارج کرده وسروته انرا جدا کنید سپس به اندازه ۱فندق زنجبیل تازه یا یک چهارم قاشق چایخوری زنجبیل اسیاب شده را به همراه ۱لیوان اب وچند تکه یخ واقاشق عسل در مخلوط کن ریخته مخلوط کرده به ارامی میل نمایید . این نکتار برای رقیق شدن خون ،ناراحتی ها ی قلبی وگرم شدن بدن بسیار مفید است.

نکتار مفید برای جلوگیری از رسوب دندان

نوع ترکیب :انگور وگیلاس را با هم مخلوط کنید

طرزتهیه :ابتدا انگور وگیلاس را بشویید بعد هسته گیلاس را در اورید وانها را همراه با۱قاشق غذاخوری عسل وچند تکه یخ واقاشق عسل در مخلوط کن ریخته مخلوط کرده به ارامی میل نمایید .

این نوشیدنی برای ناراحتیهای گوارشی ویبوست مزاج نیز مفید است .

نکتار مفید برای انگل روده
————————-
نوع ترکیب :آناناس +انگور +توت فرنگی

گریپ فروت +آناناس

پرتقال +آناناس

آناناس +توت فرنگی

آناناس +انگور

پرتقال +آناناس +آب لیمو ترش تازه

سیب +گریپ فروت +آّ ب لیمو ترش تازه +آناناس

طرز تهیه “نکتار آناناس ،انگور ،توت فرنگی “:

یک پنجم آناناس +۱لیوان انگور حبه شده +۱۰عددتوت فرنگی +۱لیوان آب +چند تکه یخ +۱قاشق غذاخوری عسل درمخلوط کن ریخته به آرامی میل کنید بقیه نکتارها را می توانید طبق ذائقه خود درست کنید.

نکتارمفید برای اختلالات کبد وکیسه صفرا
———————————————
نوع ترکیب

انگور +گلابی +زرد آلو

سیب +پرتقال

انگور +پرتقال

سیب +انار

پرتقال +آناناس

سیب +کیوی

انبه +آب لیموترش تازه

گریپ فروت +پرتقال +توت فرنگی

طرزتهیه “نکتار انگور ،گلابی ،زردالو

۱عددگلابی متوسط را۴قسمت کرده سروته ان را جدا کنید سپس ۱لیوان انگور حبه شده به ان بیفزایید هسته های ۵ زرد الو را جدا کنید همه را با ۱لیوان اب چند تکه یخ و۱قاشق عسل مخلوط کنید وبه ارامی میل کنید.

نکتارمفید برای درد
———————
نوع ترکیب :سیب وزنجبیل را با هم مخلوط کنید .

طرزتهیه نکتار سیب وزنجبیل : ۱عددسیب متوسط را۴قسمت کرده سروته ان را جدا کنید+مقداری زنجبیل تازه +الیوان آب +۱قاشق عسل چندتکه یخ را در مخلوط کن ریخته وبه ارامی میل کنید.

نکتار مفید برای تقویت وپاکسازی بدن از سموم
————————————————–
نوع ترکیب :سیب +به

سیب +به +آب لیموترش تازه

سیب +گلابی +زنجبیل

طرزتهیه نکتار سیب وبه : ۱عددسیب متوسط را۴قسمت کرده سروته ان را جدا کنید+نصف ابه +۱لیوان آب +۱قاشق عسل +چندتکه یخ را در مخلوط کن بریزیدومیل کنید.

طرزتهیه نکتار سیب وگلابی وزنجبیل :۱عددسیب پاک شده +۱عددگلابی یک چهارم قاشق پای خوری زنجبیل +۱لیوان آب +۱قاشق عسل +چند تکه یخ در مخلوط کن ریخته به آرامی میل کنید.

نکتار مفید برای سرماخوردگی
——————————–
نوع ترکیب :سیب +پرتقال

سیب +آب لیموترش تازه

پرتقال +توت فرنگی

سیب +گریپ فروت

سیب+انار

پرتقال +آب لیموترش تازه +گریپ فروت

سیب +گلابی +زنجبیل

آناناس +سیب

سیب +گلابی

آناناس +نارنگی

مخلوط مرکبات

طرزتهیه پرتقال ،لیموترش تازه وگریپ فروت : ۱عدد پرتقال پوست کنده +آب ۲ لیموترش تازه شیرازی +۱عددگریپ فروت تازه +۱قاشق عسل و۱لیوان اب+چند تکه یخ را در دستگاه مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه نکتار سیب وگلابی : ۱عددسیب متوسط را۴قسمت کرده سروته ان را جدا کنید+۱گلابی که مثل سیب آماده شده +۱قاشق عسل و۱لیوان آب +چند تکه یخ را در مخلوط کن بریزید مخلوط وبه ارامی میل نمایید.

نکتار مفید برای کودکان
————————
آناناس +سیب +توت فرنگی

آناناس +توت فرنگی

سیب +توت فرنگی

انگور +توت فرنگی

آناناس +انگور +توت فرنگی

گریپ فروت +پرتقال +توت فرنگی

طرز تهیه نکتار آناناس ،سیب وتوت فرنگی :یک چهارم آناناس متوسط ۱عددسیب +۱۰عددتوت فرنگی پاک شده متوسط +۱لیوان آب +اقاشق عسل +چند تکه یخ را در مخلوط کن ریخته ومخلوط کنید.

طرزتهیه نکتار انگور وتوت فرنگی

۱لیوان انگور حبه شده +۱۵عددتوت فرنگی رسیده +۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چندتکه یخ را در مخلوط کن ریخته ومخلوط کرده وبه ارامی میل کنید.

نکتارمفید برای تقویت حافظه
————————————
نوع ترکیب :آناناس +سیب +گریپ فروت +اب لیموترش تازه

نکتارانبه +انگور +اب لیموترش تازه

اناناس +انگور +توت فرنگی

طرزتهیه نکتار اناناس ،سیب ، گریپ فروت ولیموترش تازه :یک پنجم آناناس متوسط +۱عددسیب +نصف گریپ فروت +آب ۱عددلیموترش تازه +۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چندتکه یخ رادر مخلوط کن ریخته وبه ارامی میل نمایید.

طرزتهیه نکتار اناناس ،انگور وتوت فرنگی :یک پنجم اناناس +۱لیوان انگورحبه شده +۱۰عدد توت فرنگی +۱قاشق عسل +۱لیوان اب را در مخلوط کن ریخته ومیل نمایید.

نکتار مفیدبرای بینایی

نوع ترکیب :انبه ،انگور واب لیموترش تازه راباهم مخلوط کنید.

طرزتهیه :نکتار انبه ، انگور ولیموترش :۱عددانبه رسیده پوست کنده وهسته جداشده +۱لیوان انگور حبه شده +اب ۲عددلیموترش تازه +۱لیوان اب +۱قاشق عسل +چندتکه یخ در مخلوط کن مخلوط کنید وبه ارامی میل کنید.

نکتارمفید برای بی خوابی
——————————-
نوع ترکیب :سیب +پرتقال

انگور +توت فرنگی

سیب +انگور +اب لیموترش تازه

نارنگی +آناناس +انگور

اناناس +سیب +توت فرنگی

طرزتهیه نکتار سیب وپرتقال :۱عددسیب +۱عددپرتقال +۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چندتکه یخ را در مخلوط کن ریخته ومیل کنید.

طرزتهیه نکتار گلابی ،سیب ،لیموترش تازه

۱عددگلابی +۱عددسیب+اب ۲لیموترش تازه +۱قاشق عسل +۱لیوان اب رادرمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

نکتارمفید برای چربی های مضرخون
————————————–
نوع ترکیب :سیب +پرتقال

نارنگی +اناناس +انگور

پرتقال +اب لیموترش تازه

سیب +گلابی

سیب +اب لیمو ترش تازه

پرتقال +توت فرنگی

طرزتهیه نکتار سیب وپرتقال :۱عددسیب اماده +۱عددپرتقال اماده ۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چند تکه یخ رادرمخلوط کن ریخته ومیل کنید.

نکتارمفید برای آفت دهان وتب خال
—————————————
نوع ترکیب :سیب +عسل

سیب +گلابی +عسل

سیب +توت فرنگی +عسل

سیب +گلابی +توت فرنگی +عسل

طرزتهیه نکتار سیب وعسل :۱عددسیب اماده شده و۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چندتکه یخ رادر مخلوط کن ریخته ومیل نمایید.

طرزتهیه نکتار سیب ،گلابی وعسل :۱عدد گلابی +۱عددسیب اماده +۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چندتکه یخ را در مخلوط کن ریخته وبه ارامی میل نمایید.

نکتار مفید برای ناراحتی های پوست
—————————————-
نوع ترکیب :سیب +پرتقال

انگور +گیلاس

سیب +اب لیموترش تازه

انبه +اب لیموترش تازه

طرزتهیه نکتار انگوروتوت فرنگی :۱لیوان انگور +۱۰عددتوت فرنگی و۱قاشق عسل +۱لیوان اب +چند تکه یخ را در مخلوط کن ریخته وبه ارامی میل نمایید.

طرزتهیه نکتارسیب وگلابی وعسل :۱عددسیب و۱عددگلابی آماده شده واقاشق عسل +۱لیوان اب +چند تکه یخ رادر مخلوط کن ریخته ومیل کنید.
————————————————————————————————————————————————————————————————–
منبع :کتاب ارمغان تندرستی نوشته :جمشید خدادادیان
نشر:health20.blogfa.com

By مونس

سایت مونس تلاش می کند مطالب متنوعی را در زمینه آشپزی فراهم نموده تاشما عزیزان با سلایق گوناگون از آن بهره مند شوید. ایمیل ما info@mounes.ir همراه همیشگی شما مونس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *